Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 2:
Oppstart plan

Organisering av planarbeidet. Fasen avsluttes med en prosjektplan.

Dette må du ha på plass

 • Du må være ajour med oppgavene i Fase 1: Planinitiativ og ha gjennomført oppstartsmøtet for planarbeidet før du går videre.

 • Organiser reguleringsplanarbeidet som et prosjekt i tråd med 6-punkts liste i «Steg for steg».

 • Avtal jevnlige møter med kommunen etter behov.

 • Etabler et system for å loggføre dialog, merknader, reaksjoner og varslinger så fort som mulig.

 • Avklar behovet for konsekvensutredning, med mindre ønsket tiltak er konsekvensutredet i tidligere planer (jamfør Forskrift om konsekvensutredning § 6).

 • Etabler prosjektorganisasjon og styre for å gjennomføre i godt samvirke med planmyndighet.

 • Varsle oppstart og kunngjør gjennom lokal avis eller liknende over en periode på 30 dager. Ved planforslag som krever konsekvensutredning er høringsfristen minimum seks uker.

 • Initiativets konsekvens skal sannsynliggjøres: hvordan tenkt bruk skal koble seg til områdene rundt (stedsanalyse), transportbehov og skisser til løsning, behov for tid, penger og organisering og muligheter for nødvendig finansiering

 • Kartlegg temaer for fremtidige dialogmøter.

 • Arranger møter med berørte naboer for å selge visjon og ambisjon, og for å informere om opplegg for dialog og høring. Se veileder H-2302 B «medvirkning i planlegging»

 • Etabler system for å sluse inn reaksjoner.

 • Etabler system for å loggføre.

 • Etabler struktur for prosjektmøter.

 • Bruk fasenormen «Steg for steg» for gode reguleringsplaner.

  Last ned «Steg for steg»(.xlsx)
 • Planprogrammet skal gi forutsigbarhet og bør benyttes selv om krav til konsekvensutredning ikke er tilstede.

 • Lag mal for varsling og kunngjøringsannonse som også inneholder referat fra oppstartsmøtet.

 • Be kommunen klargjøre lokalt og statlig hvilke føringer og preferanser som gjelder, og hvordan eventuelle innsigelser blir samordnet.

 • Be om at kommunens forhandler ikke er samme person som er kontakt og bidragsyter/saksbehandler i planarbeidet.

 • Ved regulering av komplekse og sammensatte områder bør forslagsstiller vurdere å etablere et planforum for å ivareta stedets særlige behov.

Eksempel på bruk av beste praksis
Reguleringsplaner på halve tiden

Os kommune har tatt i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» for å gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

Slik fikk de det til