Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 1:
Planinitiativ

Forberedelse til oppstartsmøtet.

Dette må du ha på plass

  • Bygg gjensidig respekt og forståelse. Reguleringsplanarbeid er et lagspill hvor medspillerne har forskjellig ståsted, henholdsvis i det offentlige og det private.

  • Reguleringsplanarbeid krever brede perspektiv som tar hensyn til utbyggers økonomi og lokalsamfunnets premisser for verdiskapning, miljøforhold og sosial velferd. For å oppnå et godt resultat må dere ha god forståelse for prosessen og anerkjenne hverandres roller og oppgaver.


Oppstartsmøte

Dette må du ha på plass

  • Partene må ha forhandlingsvilje og ha positiv forhandlingsevne i å utvikle balanserte kompromiss.

  • For planer som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Planprogram og/eller konsekvensutredning (KU), jf. plan- og bygningsloven kapittel 14 med forskrift.

  • Forslagsstiller og kommunens saksbehandlere må forholde seg til 21 offentlige instanser med innsigelsesrett og ta hensyn til alle de øvrige uttaleberettigede, som høyrøstet eller lavmælt fremmer sine interesser i planen. Som regel er det nødvendig å engasjere faglige eksperter.

Eksempel på bruk av beste praksis
Reguleringsplaner på halve tiden

Os kommune har tatt i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» for å gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

Slik fikk de det til