Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 3:
Reguleringsplan

Utvikle reguleringsplanen.

Dette må du ha på plass

 • Planforslaget må sikre vesentlige forhold og detaljer. Samtidig må forslaget gi frihet og fleksibilitet som tar høyde for skiftende markedsforhold og vilkår for utbygging.

 • Det er viktig at forslagsstiller og planmyndighet deltar med forhandlerkompetanse og evner å finne gode, balanserte kompromiss.

 • Utbyggingsavtale er en frivillig rettslig avtale. Utbygger og kommunen må ha kunnskap om og respekt for de rettslige rammene for utbyggingsavtaler og andre forhandlinger om reguleringsplanens byrdefordeling. Ikke inngå avtaler med mindre det er hensiktsmessig. Bruk veilederen «Utbyggingsavtaler - byrdefordeling i ubalanse» .

 • Partene må erkjenne at de skal skape reguleringsplanen sammen. Kommunens faglige planmyndighet kan med fordel være involvert og medvirke underveis. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har nyttige maler og sjekklister for utvikling av reguleringsforslag.

  Medvirkning og trinnvise avklaringer vil forebygge unødig tidsbruk og konflikt ved innsendelse av reguleringsplanforslaget, og sikre at forslaget er fullstendig.

 • I denne fasen utarbeides forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og eventuelt utkast til utbyggingsavtale. Neste trinn er at kommunen skal fatte beslutning om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jamfør § 12-11. Behandling av private reguleringsplanforslag, eventuelt sammen med utkast til utbyggingsavtale, jamfør § 17-4. Saksbehandling og offentlighet, 2. Ledd.

 • Utarbeid planens kunnskapsgrunnlag, inkludert situasjonsbeskrivelse, kartlegging og utredninger.

 • Forslagsstiller og kommunen må delta med forhandlerkompetanse og evne til å utvikle balanserte kompromisser når partene forhandler om utbyggingsavtale og bindende vilkår i kvalitetsprogram.

 • Forslagstiller må sikre at reguleringsforslaget gir forretningsmessige realistiske betingelser og/eller vilkår for utbygging.

 • Hvis problemstillinger brytes ned i konkrete emner, kan det bli enklere å foreta delavklaringer. Dette vil særlig gjelde ved utarbeidelse av forslag til rekkefølgebestemmelser.

Eksempel på bruk av beste praksis
2–6% økt effektivitet, samt bedre planer og bygg

I visualiserings- og samhandlingssenteret ved UiT, Campus Alta, kan du se bygget før bygging.

Slik fikk de det til